FJH

Curriculum vitae

Portret F.J. Hoogewoud

Foto: Herman Heijn

1941 Geboren te Amsterdam als oudste zoon van Gustaaf A. Hoogewoud (1906-1979), boekhouder en procuratiehouder van N.V. Meelunie, Amsterdam en Eveline Hoogewoud-Mulder (1918-2009).
1960 Eindexamen gymnasium α aan het Hervormd Lyceum, Amsterdam Zuid
1960-1963 Studie theologie aan de UvA
1964-1971 Verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de UvA (student-assistent Oude Testament bij prof. M.A. Beek), in 1965-1966 onderbroken door studie Hebreeuwse Bijbel aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. 1969 doctoraal examen theologie (hoofdvak Oude Testament, bijvakken Nieuwe Testament en Oecumenica, cum laude).
1971 Huwelijk met Ruth Marieke Margreet Verschoor (*Rotterdam 1946). Wij kregen twee zoons: David (*1974) en Micha (*1978).
ca. 1972 (2 jaar) Zaanlands Lyceum onderwijs Hebreeuws. Het vak sneuvelde met de onderwijshervormingen.
1972-2005 Verbonden aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (Bibliotheca Rosenthaliana) in diverse wetenschappelijke functies en na reorganisaties als adjunct-conservator. Bij mijn afscheid werd aan mij een vriendenbundel opgedragen: H. Blok. e.a., (red.) Om voor te lezen – Miqra. Maastricht 2005 (ACEBT, Supplement Serie 4). Daarin o.a. een interview en een bibliografie.
2011 Eredoctoraat in de godgeleerdheid van de Protestantse Theologische Universiteit, toegekend vanwege mijn ‘dienstbare bijdrage’ aan de opbouw van de Joodse studies in naoorlogs Nederland, en door mw. prof. dr. A. Houtman uitgereikt op 6 december 2011 te Kampen.

Bestuurswerk

Huidige (bestuurs)lidmaatschappen

affiche tentoonstelling Terug naar Pakantan

Onder verantwoordelijkheid van de Culturele Commissie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem werden sinds 2000 meer dan vijftig tentoonstellingen gehouden in De Gang (Grote Houtstraat 43), steeds met affiches ontworpen door Robbert Zweegman. (Zie mijn overzicht in: Herman Heijn, Via Teylers gang. 2011, p. 184-195)

 1. Dr. Henriette Boas Stichting (voorz.)
 2. St. tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs in de Judaistiek (PThU) (secr.)
 3. Societas Hebraica Amstelodamensis (secr., Vertaalgroep Klaagliederen)
 4. Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem; Culturele Commissie (adviseur), Archief en Bibliotheek Commissie (adviseur, lid werkgroep Oude drukken)
 5. Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws (tot mei 2012)
 6. Adviesraad Stichting Hebreeuwse en Jiddische woorden in het Nederlands (voorz.)
 7. Werkgroep Looted Dutch Judaica (met Joods Historisch Museum, Stadsarchief Amsterdam en Nederlandse Museumvereniging)
 8. Werkgroep Voorbereiding uitgave Ellen Schwarzschild, En toch leefden wij (1943-1945)

Afgesloten:

 1. Redactie/Redactieraad Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie, resp. Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (ACEBT)
 2. Redactieraad/redactie Studia Rosenthaliana
 3. Werkgezelschap Philosophia Judaica (secr., zie: H.J. Heering e.a., Vier Joodse denkers, 1987, p. 126-131)
 4. Vereniging Vrienden van de Universiteitsbibliotheek, Amsterdam (tweede secretaris)
 5. Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (secr.)
 6. Genootschap Nederland - Israël (afd. Amsterdam en hoofdbestuur) (zie: Daphne Meijer, Twee vlaggen op tafel)
 7. Adviseur Stipendia commissie Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël
 8. Redactieraad van Kerkenpagina Noord-hollandse Courant (ca. 1980)